Пломба пластикова роторного типу КПП-3-2029 / Пломба пластиковая роторного типа КПП-3-2029

99.00

Артикул: b899f30946bd Категория:

Описание

Довжина робочої частини пломби обмежена довжиною проволоки або лески, що використовається

0.00 грн
В корзину

Пластикова пломба роторного типу КПП-3-2029 – пломба високої криміналістичної стійкості. Застосовується для опломбування лічильників, контрольно-вимірювального обладнання, бензоколонок, ваг і т.д. Високий ступінь захисту забезпечується завдяки оригінальному храповому механізму. Роторна вставка фіксується всередині корпусу пломби за рахунок двох поглиблень в корпусі пломби, що виключає можливість вилучення роторної вставки.Пломба роторного типу КПП-3-2029: 1.Стійка до змін кліматичних умов, витримує екстримальні температурні режими. 2.Легко встановлюється без пломбіратора. 3.Прозорий корпус пломби дозволяє застосовувати різні варіанти кольорів внутрішньої частин пломби. Номери та логотип замовника захищені пластиком від спроби їх несанкціонованого зміни. 4. Довжина робочої частини пломби не обмежена. Можна використовувати дріт будь-якої довжини. 5. Нанесення індивідуального семизначного номера надійно оберігає від повтору в нумерації. 6. Внутрішній механізм обертається тільки в одну сторону (за годинниковою стрілкою), що забезпечує неможливість вилучення дроту після установки пломби. 7. Пломбу КПП-3-2029 неможливо розкрити без видимих ​​ушкоджень. 8. Витягнути поворотну роторну вставку, на яку намотується дріт, можливо лише при повному її руйнуванні. 9. Деталі пломби можуть представляти комбінацію з різних кольорів.Інструкція з використання.Перед початком установки пломби необхідно переконатися, що: 1. відсутні механічні пошкодження на корпусі і вставці; 2. отвори корпусу збігаються з отворами вставки 3. сформувати петлю на об’єкті, який потрібно опечатати Протягнути дріт в отвори опечатуваного механізму, утворені поєднанням отворів корпусу і вставки, з боку, протилежного маркуванню через воронкоподібні отвори. Просунути пломбу по дроту до опечатуваного об’єкту, на 10-15мм не доходячи до нього, для отримання петлі мінімального розміру. До упору защепнути вставку в корпусі пломби, звертаючи особливу увагу на повне суміщення площин верхньої частини (кришки) вставки і корпусу. При правильному замиканні, отвори, через які протягнутий дріт, повинні мати просвіт. Номер встановленої на об’єкт пломби заноситься в журнал реєстрації (у разі потреби, до журналу реєстрації також заноситься опис додаткового маркування у вигляді назви компанії або логотипу, нанесених на пломбу).Зняття пломби. Перед зняттям пластикової пломби необхідно перевірити відповідність індивідуального номера та додаткового маркування пломби, переконатися у відсутності слідів розкриття або механічних ушкоджень, змін кольору, наявності просвітів отворів, через які протягнутий дріт. Зняття пластикової пломби КПП-3-2029 проводиться за допомогою ножиць або кусачок шляхом перекушування дротяної петлі. У разі виявлення слідів розкриття пломби або ознак його руйнування, зняття пломби необхідно проводити в присутності спеціально створеної комісії, із складанням акта-приймання в установленому порядку, складеного відповідно з інструкцією з приймання вантажів П-6 і П-7. Зняті з об’єкта пломби і оформлені документи упаковуються в конверт і направляються на експертне дослідження. Такі ж дії необхідно зробити і в разі виявлення недостачі вантажу, цінностей. ___________________________________________________________________Пластиковая пломба роторного типа КПП-3-2029 – пломба высокой криминалистической стойкости. Применяется для опломбирования счетчиков, контрольно-измерительного оборудования, бензоколонок, весов и т.д. Высокая степень защиты обеспечивается благодаря оригинальному храповому механизму. Роторная вставка фиксируется внутри корпуса пломбы за счет двух углублений в корпусе пломбы, что исключает возможность извлечения роторной вставки. Пломба роторного типа КПП-3-2029: 1.Устойчива к изменениям климатических условий, выдерживает экстремальные температурные режимы. 2.Легко устанавливается без пломбиратора. 3.Прозрачный корпус позволяет применять различные цветовые варианты внутренних частей пломбы. Номера и логотип заказчика защищены пластиком от попытки их несанкционированного изменения. 4. Длина рабочей части не ограничена. Можно использовать проволоку любой длины. 5. Нанесение индивидуального семизначного номера надежно предохраняет от повтора в нумерации. 6. Внутренний механизм вращается только в одну сторону (по часовой стрелке) что обеспечивает невозможность извлечения проволоки после установки пломбы. 7. Пломбу КПП-3-2029 невозможно вскрыть без видимых повреждений. 8. Извлечение вращающейся вставки, на которую наматывается проволока, возможно лишь при полном ее разрушении. 9. Детали пломбы могут представлять комбинацию из различных цветов.Инструкция по применению.Перед началом установки пломбы необходимо убедиться, что: 1. отсутствуют механические повреждения на корпусе и вставке; 2. отверстия корпуса совпадают с отверстиями вставки; 3. сформировать петлю на опечатываемом объекте Продеть проволоку в отверстия опечатывающего механизма, образованные совмещением отверстий корпуса и вставки, со стороны, противоположной маркировке через воронкообразные отверстия. Придвинуть пломбу по проволоке к опечатываемому объекту на 10-15мм не доходя до него для получения петли минимального размера. До упора защелкнуть вставку в корпусе пломбы, обращая особое внимание на полное совмещение плоскостей верхней части (крышки) вставки и корпуса. При правильном замыкании, отверстия, через которые продета проволока, должны иметь просвет. Номер установленной на объект пломбы заносится в журнал регистрации (в случае необходимости, в журнал регистрации также заносится описание дополнительной маркировки в виде названия компании или логотипа, нанесенных на пломбу).Снятие пломбы. Перед снятием пластиковой пломбы необходимо проверить соответствие индивидуального номера и дополнительной маркировки пломбы, убедиться в отсутствии следов вскрытия или механических повреждений, изменений цвета, наличии просветов отверстий, через которые продета проволока. Снятие пластиковой пломбы КПП-3-2029 производится с помощью ножниц или кусачек путем перекусывания проволочной петли. В случае обнаружения следов вскрытия пломбы или признаков его разрушения, снятие пломбы необходимо производить в присутствии специально созданной комиссии, с составлением акта-приемки в установленном порядке, составленного в соответствии с инструкцией по приемке грузов П-6 и П-7. Снятые с объекта пломбы и оформленные документы упаковываются в конверт и направляются на экспертное исследование. Те же действия необходимо произвести и в случае обнаружения недостачи груза, ценностей.